جمهوری اسلامی افغانسـتان

Islamic Republic of Afghanistan

فورم درخـواست پاسپـورت

Passport Application Form

١- شهرت مكمل / بشپړ شهرت 1- Personal Details
نام خانوادگی یا تخلص / کورنی نوم یا تخلص:
Family Name:
نام / نوم:
Given Names:
نام مكمل پدر / د پلار مکمل نوم:
Father's Full Name:
نام مكمل پدركلان / د نیکه مکمل نوم:
تاريخ تولد / د زیږیدنی نیټه:
جزئيات محل تولد / د زیږیدنی د ځای معلومات:
مملكت / هیواد:
ولايت:
ولسوالى/ناحيه:
قریه/گذر/کلی:
حالت مدني / مدنی حالت:
جنس:
طفل (زيرسن ١٨ سال) / ماشوم (تر 18 کالو لږ):
مملكت محل اقامت / داوسیدلو هیواد:
تابعيت هاى دیگر / د بل هیواد تابعیت:
قـد (سانتى متر) / ونه ( سانتی متر):
رنگ مو / د وریښتیانو رنګ:
رنگ چشم:
علايم فارقه دیگر/ نوري بیلیدونکی نښی:

صفحة بعدي
٢- جزئيات تماس / د اړیکی معلومات:
آدرس فعلى / اوسنی پته:
آدرس قبلى / مخکنی پته:
پست برقى / ایمیل:
تيلفون همراه / موبایل:
دفتر:
تيلفون منزل / د کور تیلیفون:
فكس:
٣- جزئيات وظيفه / د دندي معلومات:
شغل / دنده / وظيفة:
كارفرما / کار ځای / اداره:
آدرس كارفرما / اداره /د کار ځای/ ادا ري پته:
كارفرما / اداره قبلى/ مخکنی کارځای/ ادا ره:
آدرس كارفرما / اداره/ د مخکنی کارځای/اداری پته:
مشخصات دیگر/ نوري ځانګړتیاوي:
٤- نوع پاسپورت / دپاسورت ډول:
نوع پاسپورت/ دپاسورت ډول:
در صورتی که پاسپورت سیاسی یا خدمت باشد، لطفاً مقام خویش را بنویسید/ که چی ري مو پاسپورت سیاسی یا خدمت وي، مهربانی وکړی خپل دنده ولیکی:
٥- تشخيص هويت / دهویت پيژندنه:
تشخيص هويت / دهویت پيژندنه:
صفحة بعدي صفحة قبلي
داشته را افغانستان پاسپورت گاهی آیا ؟/آیا کله مو پاسپورت درلودی؟:

اگرداشتید، لطفاً جزئیات ذیل را تکمیل کنید/که مو درلود، لطفآ دغه جزئیات بشپړ کړی.

شماره پاسپورت قبلى /پاسپورت شمیره:
نوع پاسپورت قبلى/ د پاسپورت ډول:
تاريخ صدور/ د صدور نیټه:
تاريخ انقضا /د ختم نیټه:
محل صدور /د صدور ځای:
آیا سابقه جرمى داريد؟/آیا جرمی سابقه لری؟:
در صورت بلی، لطفاً شرح دهید/که چیری هو، مهربانی وکړی تشریح یی کړی:

(اگر جای کافی نیست در ورق جدا گانه نوشته و ضمیمه کنید) /)که خالی ځای

هدف مسافرت/د مسافرت هدف:
با آگاهی کامل اقرار میدارم اینکه: من یک شهروند افغانستان هستم و اظهارات من در این درخواست مکمل، راست و درست می باشد./ په پوره پوهی سره دا اقرار کوم چي: زه د افغانستان تبعه یم او زما ټول معلومات چی په دی فورم کی درج دي؛ بشپړ،رښتیا او صحیح دي.
٩- عكس پاسپورت/د پاسپورت عکس

ياد آورى ضرورى : عکس باید مطابق رهنمود باشد./ ضرورى يادونه : عکس باید د لارښوونو مطابق وي.

ضمانت کننده باید در عکس تصدیق نماید که؛این عکس واقعی است. عكس پاسپورت/تضمین کوونکی باید پر عکس تصدیق وکړی چي؛ دا عکس واقعی دی

١٠- امضأء / لاسلیک

ياد آورى ضرورى/ضرورى يادونه

١- لطفاً در داخل چوکات امضا نمایند و امضا نباید به خطچوکات تماس داشته باشد/مهربانی وکړی د چوکات دننه لاسلیک وکړی او ستاسو لاسلیک باید د چوکات دلیکو سره تماس و نه کړي

٢- درخواســـت کنندۀ پاســـپورت باید از صـــحت خانه پری مکملفورم، خود را مطمئن و بعد امضا نماید/د پاسپورت غوښتونکی باید د فورم د ډکولو دصحت نه، ځان مطمئن او بیا یی لاسلیک کړی امضاى شما…

Please sign within the box

10 - ضمیمه
نام درخواست کننده / د پاسپورت غوښتونکي نوم:
شعبة:

در خواست پاسپورت برای مریضان به ورق یا سند مرجع مداوا کننده که مریض در آنجا تحت تداوی بوده لازم و ضروری است.

آن عده محصلین که از وقت پاسپورت شان کم مانده فورمه را خانه پری نموده به بخش فرهنگی سفارت مراجعه نمایند

برای در یافت پاسپورت برای عقارب متوفا که میخواهند متوفا را انتقال دهند سند از مرجع که فوت مذکور را تائید کند ضروری است.

آن عده از هموطنان مان که از وقت اقامه شان 20 یوم مانده باشد بعد از خانه پری فورمه اصل و کاپی اقامه شان را معه تذکره تائید شده وزارت امور خارجه با خود به بخش قنسلی بیاورند.

صفحة قبلي

Whoops, looks like something went wrong.